Rozkosze.pl
PL EN DE
Pierwszy raz u nas? Zarejestruj się

REGULAMIN SERWISU

1

§ 1 DEFINICJE

WWW.ROZKOSZE.PL - serwis ogłoszeniowy prowadzony w języku polskim, języku angielskim i języku niemieckim pod adresem www.rozkosze.pl,

ADMINISTRATOR: właściciel serwisu www.rozkosze.pl

UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY: osoba pełnoletnia, która po założeniu konta i zarejestrowaniu uzyskała dostęp i korzysta z serwisu ogłoszeniowego www.rozkosze.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

UŻYTKOWNIK NIEZAREJESTROWANY: osoba pełnoletnia, która nie założyła konta i nie zarejestrowała się w serwisie ogłoszeniowym www.rozkosze.pl, przestrzegająca postanowień niniejszego Regulaminu.

OSOBA PEŁNOLETNIA: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.

REJESTRACJA: procedura zakładania konta.

KONTO: założone po zarejestrowaniu się w serwisie www.rozkosze.pl Użytkownika i dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła) miejsce w serwisie www.rozkosze.pl, w którym znajdują się dane dotycząc Użytkownika, gdzie każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane i inne elementy związane z zarejestrowaniem w serwisie www.rozkosze.pl

LOGIN: wybrana przez Użytkownika podczas rejestracji w serwisie www.rozkosze.pl indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika.

ANONS: ogłoszenie publikowane przez Użytkownika na stronie www.rozkosze.pl

PŁATNOŚCI: uiszczane przez Użytkownika wynagrodzenie za usługi świadczone przez serwis ogłoszeniowy www.rozkosze.pl

REGULAMIN: Niniejszy regulamin świadczenia usług przez serwis ogłoszeniowy www.rozkosze.pl

2

§ 2 PRZEDMIOT REGULACJI
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu www.rozkosze.pl, określa prawa obowiązki Użytkowników Zarejestrowanych, jak i Użytkowników Niezarejestrowanych, a także prawa i obowiązki Administratora serwisu www.rozkosze.pl
 2. Serwis ogłoszeniowy www.rozkosze.pl przeznaczony jest dla Osób Pełnoletnich.
 3. Serwis ogłoszeniowy www.rozkosze.pl umożliwia Użytkownikom Zarejestrowanym, jak i Użytkownikom Niezarejestrowanym kontaktowanie się w celach towarzyskich.
 4. Właścicielem serwisu jest Administrator serwisu www.rozkosze.pl
 5. Regulamin jest dostępny dla wszystkich Użytkowników Zarejestrowanych oraz dla Użytkowników Niezarejestrowanych pod adresem www.rozkosze.pl

3

§ 3 ŚWIADCZENIE USŁUG
1.Serwis www.rozkosze.pl zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika, który założył konto w serwisie www.rozkosze.pl
2.Rejestracja w serwisie www.rozkosze.pl jest równoznaczna z zawarciem umowy z serwisem www.rozkosze.pl
3.Procedura rejestracji w serwisie www.rozkosze.pl zostanie potwierdzona przez Uczestnika poprzez link aktywacyjny wysłany na podany przy rejestracji     adres e-mail
4.Akceptacja przez Użytkownika niniejszego Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem poniższych oświadczeń dotyczących:
    1)    ukończenia przez Użytkownika 18 lat;
    2)    zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu;
    3)    prawdziwości danych zawartych w formularzu rejestracyjnym;
    4)    wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Administratora serwisu www.rozkosze.pl danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu         rejestracyjnym dla celów należytego świadczenia usług związanych z udostępnianiem ich na stronie serwisu www.rozkosze.pl innym Użytkownikom         Zarejestrowanym oraz Użytkownikom niezarejestrowanym’
    5)    wyrażeniu zgody na otrzymywanie od Administratora serwisu www.rozkosze.pl informacji systemowych związanych ze świadczeniem usług, w tym         między innymi o informacji o promocjach i rabatach.
5.Ze względu na charakter usług, a także przystąpienie przez Administratora do natychmiastowego ich świadczenia na rzecz Użytkownika Zarejestrowanego, Użytkownikowi Zarejestrowanemu nie przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od zawartej z serwisem www.rozkosze.pl umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. 
6.Rejestracja w serwisie www.rozkosze.pl, jak i korzystanie z konta przez Użytkownika Zarejestrowanego jest bezpłatna.
 

4

§ 4 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA ZAREJESTROWANEGO
 1. Użytkownik zarejestrowany nie będzie:
  1. udostępniał Konta osobom trzecim;
  2. korzystał z Konta innego Użytkownika Zarejestrowanego;
  3. podejmował działań, które byłyby sprzeczne z przepisami prawa polskiego
   i międzynarodowego, w zakresie korzystania z serwisu www.rozkosze.pl oraz
   w zakresie zamieszczanych Anonsów, w tym ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, prawa karnego.
 

5

§ 5 ANONSE
 1. Wymogi Anonsu:
 1. treści, tj. dane osobowe i fotografie, zamieszczone w Anonsie są prawdziwe;
 2. Anons zawiera dane jednej osoby, z wyłączeniem kategorii Pary.
 1. Użytkownik Zarejestrowany poprzez dodanie Anonsu oświadczy, że treści zamieszczone w Anonsie nie naruszają praw osób trzecich, tj. dóbr osobistych, praw autorskich i majątkach oraz osobistych.
 2. Użytkownik Zarejestrowany poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe i osobiste do zamieszczanych fotografii.
 3. Anons musi być zgodny z kategorią i działem, w którym został zamieszczony przez Użytkownika Zarejestrowanego.
 4. Administrator Serwisu www.rozkosze.pl może odmówić zamieszczenia Anonsu, zablokować Anons już opublikowany bądź usunąć Anons w przypadku, gdy pozostaje on w sprzeczności z postanowieniami Regulaminu.
 5. Administrator serwisu www.rozkosze.pl uprawniony jest do dokonywania weryfikacji Anonsu z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku gdy Anons pozostaje w sprzeczności z postanowieniami Regulaminu, w tym w szczególności zawiera nieprawdziwe dane Administrator wezwie Użytkownika Zarejestrowanego do aktualizacji danych pod rygorem odmowy zamieszczenia Anonsu bądź usunięcia Anonsu.
 7. Użytkownik Zarejestrowany zamieszczając Anons w serwisie www.rozkosze.pl zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na upublicznienie jego treści i fotografii dla ogółu Użytkowników.
 8. Po uiszczeniu Płatności, o których mowa w § 6 Regulaminu oraz po aktywacji linku przesłanego na adres e-mail Użytkownika Zarejestrowanego, Administrator zamieści niezwłocznie Anons Użytkownika Zarejestrowanego, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych.
 

6

§ 6 PŁATNOŚĆI
 1. Publikacja Anonsnu jest darmowa, przy czym Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie w tym dotyczącym płatnosci za publikowanie Anonsu i jego utrzymanie. 

7

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników Zarejestrowanych w formularzu rejestracyjnym podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Dane podane przez Użytkowników zarejestrowanych będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
 

8

§ 8 AWARIE
 1. Administrator zobowiązuje się do należytego świadczenia usług na rzecz Użytkownika Zarejestrowanego.
 2. Wszelkie przerwy techniczne mające na celu usprawnienie działania serwisu www.rozkosze.pl będą dokonywane w godzinach nocnych.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za awarie techniczne, a także zakłócenia w działaniu serwisu www.rozkosze.pl spowodowane siłą wyższą, czy ingerencją osób trzecich.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty bądź utracone korzyści związane z przerwą bądź awarią techniczną serwisu www.rozkosze.pl
 5. Użytkownik Zarejestrowany ponosi odpowiedzialność za własne działania i zaniechania, z których szkoda wynikła w stosunku do Administratora serwisu www.rozkosze.pl, jak i wobec osób trzecich. 
 

9

9

§ 9 REKLAMACJE
 1. Złożenie reklamacji następuje poprzez e-mail info@rozkosze.pl
 2. Użytkownik Zarejestrowany podczas składania informacji zobowiązany jest do używania tych samych danych, które były wymagane podczas rejestracji w serwisie www.rozkosze.pl
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 2 dni roboczych.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik Zarejestrowany zostanie powiadomiony przez Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 

10

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administrator serwisu www.rozkosze.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator niezwłocznie poinformuje o zmianie Regulaminu i zamieści na stronie serwisu www.rozkosze.pl tekst jednolity Regulaminu.
 3. Regulamin oraz zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie serwisu www.rozkosze.pl

Regulamin serwisu www.rozkosze.pl obowiązujący od dnia 21 lutego 2016 roku.